Containerverhuur in Noord-Holland & Flevoland

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Snelbak B.V.


Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

 

1‐1. Dezevoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, contracten enwerkzaamheden ven en door Snelbak B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna tenoemen Snelbak B.V., aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.


1‐2. Deopdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van SnelbakB.V. haar algemene voorwaarden.


1‐3. Bijzondere, van Snelbak B.V. haarvoorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien dezeschriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 

Alleaanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen. Voor per telefoon of telex gedane aanbiedingen en tot stand gekomenovereenkomsten zullen de aantekeningen uit Snelbak B.V. haar administratie alsbewijs dienen. In geval door Snelbak B.V. een schriftelijke bevestiging van eenopdracht wordt gegeven, wordt deze door haar als bindend beschouwd.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 

3‐1. Deovereenkomst tot het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor SnelbakB.V. door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.


3‐2. Elkemet Snelbak B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dathaar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulksuitsluitend te harer beoordeling.


3‐3. SnelbakB.V. is gerechtigd overeenkomsten over te dragen aan een andere partij, ondervoorwaarde dat deze partij de overeenkomst op gelijke of betere wijze kan uitvoerendan Snelbak B.V.. De opdrachtnemer blijft na overdracht gebonden aan deovereenkomst.

 

Artikel 4. Afspraken

 

4‐1.Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SnelbakB.V. binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijnbevestigd.


4‐2. Alsondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers enmedewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5. Prijzen

 

5‐1. Alleovereenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip vanafsluiting geldende prijzen. Overeenkomsten kunnen een jaarlijkse indexatie vande prijs bevatten, die op de genoemde jaarovergangen automatisch van krachtworden.

 

5‐2. Indienna het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingenworden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen,heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

 

Opgegevenleveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijnvastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Snelbak B.V. zijn dewerkzaamheden ter hand te nemen.

Overschrijdingvan de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Op‐ en/of overslag.

 

Indien deopdrachtgever Snelbak B.V. goederen ter op‐ en/of overslag aanbiedt, is SnelbakB.V. niet voor bewaargeving aansprakelijk.

 

Artikel 8. Laad‐en/of lostijd en tijd van aflevering

 

8‐1. Bijonvoldoende laad‐en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruitvoortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van deopdrachtgever, ook dan, wanneer Snelbak B.V. het connossement en/ofcharterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien zonder protest heeftaangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer SnelbakB.V. krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurendede avond, de nacht of zaterdag of op zon ‐en/of feestdagen tot laden overgaat, isniet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dekosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan Snelbak B.V. teworden vergoed.

 

8‐2. Enkelevermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Snelbak B.V.niet. Tijden van aankomst worden door Snelbak B.V. niet gegarandeerd. Vooronjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan SnelbakB.V. verstrekt, is zij niet aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten enrechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofdeontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien derden die SnelbakB.V. bij uitvoering van de opdracht inschakelde, weigeren van stukstal, gewichtetc. te kennen, is Snelbak B.V. voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. Extra kosten

 

9‐1. In deovernameprijzen zijn onder meer niet inbegrepen: porti, telex, telegrammen entelefoonkosten, zegels, invoerrechten en accijnzen, statistiek rechten,consulaats‐en legalisatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmakenvan vervoersdocumenten en bankgarantie, van wegen, meten, tellen, tarreren,bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling vanzware voorwerpen, verzekeringspremies, alle extra kosten zoals opslagkosten enkosten via de wal voor verzendingen die een aansluiting missen, alsmedeoverlig‐staan‐en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond,nacht, zaterdagmiddag‐, zon ‐en feestdagen arbeid en waakloon, tenzij anders isovereengekomen.

 

9‐2. Allemanipulaties, zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, we gen, metenenz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitendop uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding derkosten.

 

 Artikel 10. Verzekering

 

Deverzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van deopdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De teverzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van dewaarde alleen is niet voldoende. Indien Snelbak B.V. een verzekering op eigennaam heeft gesloten is zij gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraaraan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is SnelbakB.V. niet verantwoordelijk. Snelbak B.V. is wanneer zij bij de uitvoering vande opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voorrekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke derisico’s dekt, die voor haar uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

 

Artikel 11. Invoerdocumenten

 

Toezendingvan invoerdocumenten aan Snelbak B.V. houdt volmacht tot vrijmaking dergoederen in.

 

Artikel 12. Wijze van verzending en route

 

Indien deopdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijzevan verzending en de route zijn deze ter keuze aan Snelbak B.V. waarbij SnelbakB.V. steeds de documenten kunnen aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zijter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

 

Artikel 13. Verzending en transport

 

De kosten vanverzending en vervoer der goederen en materialen waaronder tevens die van op ‐enaflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De goederen en/of materialenworden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

 

Artikel 14. Vervoer en montage

 

Snelbak B.V.is gerechtigd bij de uitvoering der overeenkomst naast en zodanig in afwijkingvan de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van allemiddelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v.kranen, bulldozers, kiepauto’s montagewerktuigen en alle andere gereedschappendoor haar gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

15‐1. Voor schadeaan de goederen en materialen, die onderwerp der tussen "Snelbak B.V. enhaar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten vormen, is Snelbak B.V. slechtsaansprakelijk indien kan worden aangetoond dat zij, haar ondergeschikten en eventuelepersonen de welke door haar ter uitvoering van vorengenoemde overeenkomst zijn ingeschakeld,ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt,dat de schade een gevolg is van gebrek of van de aard van het middel van transportof montage, is Snelbak B.V. evenzeer slechts aansprakelijk, indien kan worden aangetoond,dat zij of haar ondergeschikten, respectievelijk de door haar eventueel ingeschakeldepersonen geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting,onderhoud, bemanning, bediening, besturing en gebruik van het middel van transportof montage, alsmede de gereedschappen en des zelfs toebehoren.

 

15‐2. SnelbakB.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die in de ruimste van het woord eengevolg is van:

a. Afwijkingin de opgegeven en/of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard derdoor Snelbak B.V. te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen, of op enigerleiwijze ter uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

b. De naar SnelbakB.V. haar oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van hetwerkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

c.Vertraging door het defect raken van door Snelbak B.V. gebezigde en/ of aan deopdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen vantransport en montage, als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden,onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van deovereenkomst harerzijds. Alles onverminderd het recht om indien zich één van bovengenoemdevoorvallen of omstandigheden voordoen, de overeenkomst als van rechtswege met onmiddellijkeingang als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehoudente zijn en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

d. Door onvoorzieneomstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaandeontstane vertraging.

 

15‐3. Voorbedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederenhetzij als gevolg van enige oorzaak is Snelbak B.V. nimmer aansprakelijk.Indien Snelbak B.V. jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aarden hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht Snelbak B.V. ter zake van de aansprakenvan derden te vrijwaren, voor zover Snelbak B.V. haar verplichtingen tegen dezederden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien Snelbak B.V.zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.

 

15‐4. De doorSnelbak B.V. verhuurde containers worden geacht te zijn gebruikt volgens dewettelijke bepalingen omtrent vervoer van goederen c.q. stoffen. Indien de huurderde container gebruikt voor vervoer van giftige en/ of verboden goederen c.q.stoffen is Snelbak B.V. nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiendeschade, opdrachtgever dient 11 Snelbak B.V." te vrijwaren voor alleschadeaanspraken hieruit volgend.

 

15‐5. IndienSnelbak B.V. een overeenkomst heeft gesloten betreffende vuilafvoer wordt onderhet vuil verstaan al datgeen dat vrijelijk gestort, op de daartoe aangewezenplaatsen, mag worden zonder enige wettelijke beperking. De opdrachtgever dient SnelbakB.V. op de hoogte te houden van de samenstelling en inhoud van het vuil. Giftigeen schadelijke stoffen zullen apart vermeldt moeten

worden doorde opdrachtgever.

 

Artikel 16. Overmacht

 

Buitengewoneomstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering doorderden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen,oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land vanherkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederenbij transport naar Snelbak B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige leveringvan goederen door leveranciers van Snelbak B.V., ex ‐en importverboden , geheleof gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SnelbakB.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingenof andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijkeomstandigheden meebrengen, leveren voor Snelbak B.V. overmacht op, die haarontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonderdat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoeook genaamd kan doen gelden. Snelbak B.V. is in deze of dergelijke gevallengerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q.overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijkte wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden tebestaan.

 

Artikel 17. Annulering

 

Annulering vanopdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor de overeengekomenaanvangsdatum der werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore vanSnelbak B.V. plaats gevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zondernadere ingebrekestelling aan Snelbak B.V. verschuldigde boete ter grootte van50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd Snelbak B.V. haar recht omvolledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18. Uitbesteding aan, of gebruik van materiaalvan derden

 

Tenzijschriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Snelbak B.V. steedshet recht de opdracht geheel of gedeeltelijk met materiaal van derden, of doorderden op een door haar gewenst tijdstip uit te voeren c.q. uit te laten voeren.De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Snelbak B.V. aan derde(n) vanalle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met deopdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 19. Reclame

 

19‐1.Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond Snelbak B.V. schriftelijkdaarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uurna het uitvoeren van de opdracht Snelbak B.V. wijst op eventuele reclames, danwordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaanen valt ieder recht op reclame.

 

19‐2. SnelbakB.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.Indien de reclame naar het oordeel van Snelbak B.V. juist is, zal zij te harerkeuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de uitgevoerde opdracht. Snelbak B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoedinghoe ook genaamd verplicht .

 

19‐3. Reclamesgeven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen ofbetaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.


Artikel 20. Verhuur materialen met en zonder chauffeur c.q. personeel


Voor zover SnelbakB.V. aan haar in eigendom toebehorende materialen verhuurt hetzij met, hetzijzonder chauffeur c.q. personeel wordt de huurder steeds geacht deze materialen enin goede staat van onderhoud in huur te hebben ontvangen en is hij verplichtdeze goederen in staat van onderhoud na afloop van de huur aan Snelbak B.V. terugte leveren. Mocht na afloop van de huurperiode en bij terug levering van dematerialen blijken, dat deze alsdan niet in goede staat verkeren, dan heeftSnelbak B.V. het recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden en/ of reparatieste verrichten om de goederen in goede staat te brengen, onder verplichting vande huurder op enkel vertoon van de nota van herstel deze aan Snelbak B.V. tevoldoen.

 

Artikel 21. Betaling

 

21‐1. Betalingdient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen.

 

21‐2. SnelbakB.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen determijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente teberekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen.

 

21‐3. SnelbakB.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgeveralle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betalingveroorzaakt te vorderen.

 

21‐4. Debuitengerechtelijke kosten bedragen 8% van de hoofdsom met een minimum van €80,‐.

Artikel 22.Slotbepalingen

 

22‐1. Op deOvereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

22‐2Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met deOvereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

22‐3. Isgerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vierweken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, inwerking.

22‐4. SnelbakB.V. is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelenvan de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijkekarakter van de Dienst in stand zal blijven.

 

22‐5. Door SnelbakB.V. aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt persoonlijk.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten (door) te verkopen ofanderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk andersovereengekomen.

 

22‐6. SnelbakB.V. is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deOvereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat SnelbakB.V. echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

 

22‐7. SnelbakB.V. heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aanandere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Snelbak B.V. deeluitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet oponredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Snelbak B.V. hiertoeovergaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.

 

22‐9.Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van eenovereenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon ofafdeling.

22‐10.Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ofbijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn ofworden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldigebepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor deoverige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige ofniet‐ afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepalingmet zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.


kvk: 61574198